Rawit-Dawit sa Bikol


These are sample Bicol Poems of Geopoet.

 Baluti

Pisog kang nagtalubo sa bagyo nin mga panahon,
Pinag-uranan initan sa bilog na pagbantay nin pagkamuot;
Pinaghaya ka sa laog kan torilyo nin kaligtasan
Tanganing sa tamang klima sa paghinog, pagtalubo
Sarong kapakinabangan nin tawong pagparabado-badoon.

Pinagduyan ka sa takyag nin sakripisyo asin pagpakasakit
Hinais nin panahon sa kalayo nin kaluyahan asin kapakumbabaan;
Pinagpanday ka sa batalya nin mga ideya asin prinsipyo
Tanganing sa tamang paghinog, pag-agi nin panahon
Sarong kapakinabangan nin tawong nagkukuniot nin pagsakit.

Pinagtuya-tuya, pinagduraan, pinagsikwal asin pinagtimak-timakan
Nin huli sa kaanggutan nin tawong napukaw sa tunay na katotoohan;
Nabobordahan ka sa laman nin kaluyahan asin kagadanan
Tanganing sa tamang talaan nin pagtubos asin pagbayad
Sarong kapakinabangan nin tawong naglulubog sa kautangan.

Regalo ka nin langit para gamiton kan gabos na mga katawohan
Sakripisyong bilog, tunay na tataramon nanggad ika naggikan
Bulanos mong boot pagkamuot nagsirbeng tinapay nin kaogmahan
Tanganing sa oras nin pagbado sa panahon nin kamondoan
Saro kang baluti O Hesus sa daghan nin pagsakit asin kadaehan.

 

 Ika Ang Samno Ning Puso

Ika ang samno ning pusong nagtitios
Dara ning daghan sagkod may kasagkuran
Haen na baya ang pagmangno mo
Sa puso kong nagmumuot saimo.

Ika burabod ning kahamisan
Na nagdadara ning kagayunan
Sa puso ko ikaw sarong ladawan
Na nagtatao ning kaogmahan
Ika ang samno ning daghan ko.

Ika ang samno ning pusong nagtitios
Mga adorno sa laog ning daghan ko
Ika burak na mamurawayon
Buhay ning kalag na magagadanon.

Ika burabod ning kahamisan
Na nagdadara ning kagayunan
Sa puso ko ikaw sarong ladawan
Na nagtatao ning kaogmahan
Ika ang samno ning daghan ko.

Ika ang samno nin pusong nagtitios
Dara ning daghan sagkod may kasagkuran
Haen na baya ang pagmangno mo
Sa puso kong nagmumuot saimo.

 

An Kadunungan

Ang pag-aadal mong pinapabayaan
pagtitios nin maguran an kasayangan
maaako daw kan saimong puso
an madiklom nindang kamugtakan.

Pagkamuot nin mga maguran mo
giromdoma asin himateon mo
an kadunungan ilaw sa buhay mo
kayamanan nindang regalo mo.

Aldaw banggi sindang naghihingoha
para an isip mo may sustansiya
an sadire mo an pinapa-asenso
pero magurang mo'ng nagsakripisyo!

Hilnga baya an saindang mga kublit
nalalamog na kan uran asin init
maaako daw kan saimong daghan
ang makuniot nindang kamugtakan.

Pagkamuot nin mga maguran mo
giromdoma asin himateon mo
an kadunungan ilaw sa buhay mo
kayamanan nindang regalo mo.

 

Mga Promisa Nin Puso

An enot tang pagkahilingan
pasipara ang namamatean
ako dayupot mong amigo
ika man, amiga ko
an relasyon ta naghahaloy
an puso ko nagrarani saimo
anggot akong dae ko gusto
nagseselos na gayud ako.

Mga promisa nin puso
ang nagbibilog sa daghan ko
mayong laman an sakuyang isip
pagkamuot;
Mga promisa nin puso
ang nagbibilog sa daghan mo
mayong laman ang saimong isip
pagkamuot.

Kan hinapot ko na ika
harayo ang simbag mo
anggot ka man na dae mo gusto
may luha pa an mata mo
sarong aldaw nagsuhayan kita
nagkukulog ang boot ko
naghahanap ka na man sako
nagmumuot na kitang pareho.

Mga promisa nin puso
ang nagbibilog sa daghan ko
mayong laman an sakuyang isip
pagkamuot;
Mga promisa nin puso
ang nagbibilog sa daghan mo
mayong laman ang saimong isip
pagkamuot.

 

 Pagkamuot

Pagkamuot na naggigikan
sa puso nin tawo
mayong katampad na kayamanan
sa kinaban na puwedeng ribayan...

Ika sana ang burak
na itatanom ko pus
o;
sa hardin nin mga pangako
ika sana, an namumutan ko.

Mga bituon asin an bulan
iyo an testigo ko;
pagkamuot na tinatago
sa mata basahon mo...

Sa madahumon na dagat
ika ipapasyar ko;
an paros na magdadara
pagkamuot sa puso ko...

Hilnga baya ang saldang
nakakaputan ko;
ang init namamate ko
huli kan presensiya mo.

Oh, Pagkamuot!

 Kulog nin Daghan

Mapait palan ang nagtatago
Sa diklom nin hinanakit
Mayong kumpiyansa sa sadire
Nagdududa kun totoo ang langit...

Kulog nin daghan
Mayong padumanan
Kundi pasakit sa boot
Kulog nin puso
Daeng pagmangno
Na an buhay sugal sa mundo...

Masakit palan ang nagtatago
Sa lindong nin sadire mong anino
Mayong liwanag sa kadikloman
Naghahanap kun haen na an langit...

Magabat palan an nagtatago
Sa sal'ming nin tunay mong pagkatao
Mayong direksiyon na matanuson
Naghahapot kun totoo ang langit.

 Pangiturugan sa Diklom

Depisilon na paglalakawon
An tinampong madugion
Labot-labot na an dalan
Sungkaan na paghilngon

Kun ako mangingiturugan sa diklom
Pipiriton kong maabot an mga bitoon
Maski mainit, mauran o may bagyo
Lalakawon ko an halawig na tinampo
Mabalik ako, halaton mo ako,
Maabot ako...

Depisilon na paglalakawon
An tinampong madiklomon
Nagtatago pa an bulan
Sa maitom na panginuron.

Depisilon na paglalakawon
An tinampong malikoon
Dae mo aram ang sagkud
Bangin na hararomon.

 

 Ilusyon sa Pangiturugan

Minsan akong nangiturugan
Na ikaw daa ako magka-ilusyunan
Nahiling ko an liwanag
Sa madiklom na dalan
Sa kadlagan nin sakong kamugtakan.

Sa pagmuklat nin sakong mga mata
Binasol ko na ang langit asin daga
Nagmangno ako mayo ka na
An gayon mo nagdiklom
Sa sakong pagmata.

Pangiturugan, haen na ang sakong namumutan,
Pangiturugan, kulog ka nin sakong daghan,
Paano na ining ilo kong kamugtakan?

Naghahanap akong sugkod an kaibahan
Naglalakaw akong madiklom pa an dalan
Napapaha akong uran an inomon
Digde sa kadlagan madiklom an hilingon.

Pangiturugan, haen na ang sakong namumutan
Pangiturugan, kulog ka nin sakong daghan
An hapot ko ngonian mayo pang kasimbagan.

An tingog mo an sakuyang nadadangog
Dara-dara nin uran asin makusog na paros
Nahihiling ko sa diklom Magayon na bituon
Yaon ka man palan sa madiklom mong kamugtakan.

Pangiturugan, yaon na an sakong namumutan
Pangiturugan, ogma ka nin sakong daghan
An hapot ko ngonian, igwa nang kasimbagan.

 

 Dayupot na Mag-aramigo

An dayupot na mag-aramigo
sarong kabtang na panhaluyan;
Daeng karibay na pag-iribahan
udok sa buot na magtarabangan.

Mayong kamundoan, gabos may kaogmahan mayong lugar an kulog nin boot.
Mga kaibahan mong may kamugtakan
pagkamuot sana iyo an kahulugan...

Uya ako, kaming amigo mo
darha baya dyan sa puso mo;
Sa oras nin saimong kaluyahan
hanapa lang dyan sa saimong daghan
an dayupot mong mga amigo.

Kun an saro sato igua nin kamatean
gagos kita dapat na magtarabang.
Sa Diyos mag-arang, dae paglingawan
pangadyeon tabang sa karahayan.

Pagkamuot sa satuyang pag-iriba
kabtang nin ama, amigo giromdoma;
Uya si ina, sa puso pagdanayon
gayon nin buhay satuyang pa-urogon.

Uya ako, kaming amigo mo
darha baya dyan sa puso mo;
Sa oras nin saimong kaluyahan
hanapa lang dyan sa saimong daghan
an dayupot mong mga amigo.

 Angot

Iba-ibang klase ang anggot
may anggot na naghahale
sa kulog nin buot;
kun ini mapapabay-an
an puso nagkakapos
ikurahaw mo na sana nin makusog.

Haen na baya, ang kontrol sa sadire
an anggot mo, sa paros mo ipagsabi
an pagbasol pirme nang huri.

Iba-ibang klase ang anggot
may anggot na nagwawala
ang harong nagralagabog
kun ini mapapabay-an
an lanob magkaralabot
sa otro aldaw, grabe naman ang kayod.

Iba-ibang klase ang anggot
may anggot na nag-aaso
garong tambutso nin bus
kun ini mapapabay-an
ang gabos magriribok
sarong kurahaw sana nin makusog.

Iba-ibang klase ang anggot
may anggot na naggigikan
sa sobrang pagkamuot
kun ini mapapabay-an
suruhayan ang tapos
sa otrong pang-ilusyon
malakaw nin paluhod.